System ubezpieczeń społecznych nieustannie budzi kontrowersje. Emerytura nie zawsze pozwala na godne życie. Co zrobić, gdy comiesięczne wpływy są zbyt niskie?

Choć emerytury co roku ulegają waloryzacji, osoby, które otrzymują minimum, nie zawsze mogą się utrzymać. Obecnie najniższe świadczenie wynosi niewiele ponad 800 zł. Ta kwota jest stosunkowo niska. Osoby, które mieszkają w dużych miastach, nie są w stanie pokryć swoich zobowiązań wobec spółdzielni mieszkaniowej czy gazowni.

Pomoc państwa

Państwo stara się pomagać ubogim. Niestety, ludzie, którzy żyją w niedostatku, często skarżą się na wady obecnego systemu. Z jakich rozwiązań mogą skorzystać osoby, które otrzymują najniższą emeryturę?

Zasiłek stały – wymogi

Jeśli miesięczny dochód, w przeliczeniu na mieszkańca gospodarstwa domowego, nie przekracza 542 zł netto, można starać się o przyznanie zasiłku stałego. Osoby samotne, które otrzymują najniższą emeryturę, nie mogą liczyć na tę formę pomocy. Wśród wymogów, które należy spełnić, aby otrzymać zasiłek stały wymienia się:

  • dochód (542 zł netto na osobę)
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub pobieraniu emerytury.

Zasiłek okresowy – kryteria

Urzędnicy, którzy przyznają zasiłki okresowe, kierują się podobnymi kryteriami jak osoby odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków dotyczących stałej formy pomocy.