Niezależnie od tego, gdzie kto mieszka – w domku jednorodzinnym czy bloku, każdy musi się dostosować do pewnych zasad. Za prawami idą zawsze obowiązki.

Prawo sąsiedzkie

Prawo sąsiedzkie to zespół pewnych norm, które określają uprawnienia oraz obowiązki właściciela nieruchomości w stosunkach sąsiedzkich. Prawo to nie jest w sposób formalny wyodrębnione jako dział prawa cywilnego. Normy prawa sąsiedzkiego są rozsiane po różnych aktach. Jego podstawę stanowią artykuły od 143 do 154 kodeksu cywilnego.

A oto, co znajdziemy w kodeksie cywilnym, odnośnie życia z sąsiadami:

  • Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Nie może więc np. śmiecić tak, aby te śmieci znalazły się na sąsiedniej działce czy na poniższym balkonie.
  • Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów.

To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy. Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania. Nie może być więc takiej sytuacji, że jeden sąsiad zabrania drugiemu użytkowania tych wspólnych rzeczy.